Tüzük

DENİZLİ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı, Merkezi, Çalışma Yeri, Logosu, Hedefi ve İlkeleri, Değerleri
1- Derneğin Adı: Denizli Eczane Teknisyenleri Derneği’dir
2- Derneğin Kısa Adı: DET-DER

3- Dernek Merkezi – Denizli’dir
4- Denizli İlini Kapsar
5- Derneğin Logosu: Beyaz altıgen İçerisinde siyah yazı ile Denizli Eczane Teknisyenleri Derneği 1998,DET-DER altıgenin tam ortasında her iki tarafı buğday başağı olup, rengi yeşildir. Ortasında ilaç yapımında kullanılan havan ve sıvı ölçek Beyaz renktedir.
6- Hedef Ve İlkeler: Eczane teknisyenlerinin, çalışanlarının eğitim ve kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, daha donanımlı hale getirmek, iş bulmak, yasal statü kazanmak, eğitimlere eczane çalışanlarının katılımını sağlamak, Dernek adına İnternet’te web sitesi açmak ve çalıştırmak.

7- Değerlerimiz: Eczanelerde çalışan üyelerimizin eğitimli, kaliteli, bilgili, donanımlı, hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak ve eczacılarımızın en yakın yardımcısı olmak.

Madde 2- Derneğin Şubesi Olup Olmadığı
Derneğin Şubesi Yoktur

Madde 3- Derneğin Amacı Ve Gerçekleştirme Biçimleri
Dernek, siyasi bir gaye gütmeksizin meslektaşlar arasında sosyal dayanışmayı tesis etmek işsiz, meslektaşlarımıza iş bulmak, yardımcı olmak.

Madde 4- Bu Amaçları Gerçekleştirme Biçimleri
1- Dernek işsiz kalmış üyelerine iş bulmak ve bu işe yeni girecek üyelere gerekli eğitimi verir, eczacı odası ,hastaneler ve ecza depoları ile irtibat kurarak eczanelerde, hastanelerde, ecza depolarında iş imkânı sağlar.
2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete ,dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, e-gazete çıkarmak(elektronik gazete) adı e-eczane çalışanlarının gündemi duyuruları ,güncel haberleri buradan yayınlamak, web sitesi kurmak (org.com gibi vs.)
3- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
4- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.12.2007 tarih ve 7325 sayılı protokolünde yapılacak olan eczane çalışanları eğitimlerine üyelerimizin katılmasını sağlamak. Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Bu eğitimlere katılacakların ilçelerden merkeze gelen üyelerin gerektiğinde gidiş ve geliş için servis aracı koymak, İlçelerde düzenlenecek eğitimler için bilgilendirme toplantılarına gidiş-geliş yol giderleri, toplantı yeri kira bedelleri, yiyecek giderleri(Ücretin tamamını veya bir kısmı imkânlar ölçüsünde dernek tarafından karşılanır) Sağlık Müdürlüğü ve Milli eğitim, Halk eğitime Bağışta bulunabilir.
5- 05.12.2007 tarih ve 7325 sayılı protokolün dışında yeni yapılacak eğitim protokolünde üyelerin katılımını sağlamak Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Eczacılık fakülteleri ile işbirliği yapar. Eğitimler için harcama yapabilir .Bağışta bulunabilir, Gerekli görüldüğünde eğitimlerden derecelere girenlere teşvik amacı ile ödüllendirme yapabilir.
6- Dernek açılışlarda, cenazelerde, düğünlerde ve özel günlerde (8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Eczacılık Bayramı Vb. ) çiçek ve çelenk gönderebilir, ayrıca üyelerine düğünlerde altın takabilir. (Doğum hariç) Derneğin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan kurum, kuruluş ve kişilere plaket, çiçek ve vb, ödüllendirici harcamalarda bulunabilir.
7- Emekli olan üyelerimize ve derneğe katkıda bulunanlara plaket verebilir.
8- Dernek Doğal Afetlerde Yardım Kuruluşları İle iş Birliği Yapar. Gerektiği Takdirde Üyelerini O Bölgede Görevlendirir, Aynı Zamanda Makbuz Karşılığı Maddi Yardım Yapar.
9- Üye Ve Onursal Üyelerin Okumakta Olan Çocuklarına Ve En Yakınlarına Maddi Yardım Sağlamak İçin Burs Verebilir. Ancak Bunlar İmkanlar Ölçüsünde Olabilir., Bu Konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.
10- Derneği Tanıtmak İçin Yurt Çapında Her Türlü Fuar, Sergi, Vb. Organizasyonlara Katılabilir. Harcama yapabilir.
11- Üyelerimizin Kazanılmış Haklarının Korunması İçin Çalışma yapmak
12- Siyasi Partilerden Alınan, Mesleki Kuruluşlardan ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınan Bağışlar
13- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
14- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları kontrol etmek,
15- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
16- Dernek üye ve onursal üyeleri kendi adları adına alacakları konut için ev hediyesi almak (100,00) Yüz TL Geçemez.
17- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
18- Erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları korumak için Tema ,Doçev veya benzeri ile iş birliği yapmak doğum günleri veya benzeri özel günlerde fidan bağışında bulunmak, düğünlerde altın takmak ,cenazelerde ,açılışlarda çelenk bağışında bulunmak, Fidan dikme kampanyalarına katılmak
19- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
20- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
22- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
23- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
24- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Madde 5:Derneğin Faaliyet Alanı

1-Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir

Madde 6: Derneğe Üye Olabilme Koşulları Ve Hakları
1- Medeni haklara sahip olmak
2- T.C. Vatandaşı 18 yaşını bitirmiş herkes üye olabilir
3- Dernek amaçlarını benimsemek
4- Eczanede çalışıyor, çalışmış olmak, Hastane eczanelerinde çalışan, eczane teknikerleri ve ecza deposunda çalışanlar dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği 1 ay içinde ilgiliye e-mail yoluyla, web sitesi yoluyla, SMS yoluyla, Telefon yoluyla veya yazılı olarak tebliğ edilir.
5
Onursal üye olmak için eczanede çalışıyor ve çalışmış olmak, isteyen emekli üyeler ( Bu işten emekli olmuş), ilaç firmasında çalışan üyeler onursal üye olabilir,

Bunlar aidat ödemez ve hiçbir şekilde seçme ve seçilme hakkı yoktur, isterlerse genel kurula katılabilirler.
6
Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle hükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu durumu sürdürenler disiplin kuruluna sevk edilir.
7
Üyelerin Kazanmış oldukları hakların Korunması İçin Gerektiğinde Her Türlü Yurtiçi Ve Yurtdışı Mahkeme Ve Avukat Ücretleri Dernek Tarafından Ödenir.
8
Tüm Haberleşmeler E-mail, Web Sitemiz, Telefon ve Sms İle Yapılır.

9- Kayıt esnasında giriş aidatı ve yıllık aidat peşin olarak tahsil edilir. Üyenin kayıt olduğu yılın aidatı bölünmez 1 (bir) yıllık tahsil edilir.

10-Dernek üyeliği sonlandırılmış (istifa veya ihraç ile) kişinin tekrar derneğe üye olabilmesi için derneğe önceki üyeliğinden borcunun olmaması gerekmektedir.

MADDE 7- Üyelikten Çıkma, Üyelikten Çıkarılma
1- Dernek Üyeliğinden Her Zaman Çıkmak Mümkündür. Bunun İçin Yönetim Kurullarına Yazılı Müracaata Bulunmak Kafidir. Üyenin dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır, üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez, Durum E-Maille, Web Sitemizde, sms ile veya yazılı olarak Kendisine Bildirilir.
2- Dernek Aidatlarını Ödemeyen Üyeler Tüzük Gereği Yönetim Kurulu Kararı İle Üyelikten Çıkartılır, Çıkartılan üyeler Maddi ve Manevi hak iddia edemez, genel kurul toplantılarına giremez.
3- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
4- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
5- Yazılı ikazlara ,e-mail, derneğin web sitesi veya SMS ile Yapılacak bildirimlere rağmen yönetim kurulunun belirlediği süre zarfında üyelik aidatını ödememek,
6- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
7- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

8- Disiplin Kurulunca alınan karar ile,

9- Dernekten ihraç edilen veya istifa eden dernek üyesi; ilişiğinin kesildiği tarih esas alınarak o yıl için ödeyeceği aidat aylık hesap edilerek tahsil edilir.
Üye yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinde iptal edilir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Madde 8- Dernek Organları
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu (7 Asil+7 Yedek)
3- Denetim Kurulu (3 Asil+3 Yedek)
4- Disiplin Kurulu (3 Asil+3 Yedek)

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersin de, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü;
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı yerel gazete, Dernek Web Sitesi , Elektronik posta veya Sms ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçemez.

Madde 11- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret(maaş) ile her türlü ödenek(en az asgari ücret+ SGK primi+ destekleme primi) yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, Bu konuda yönetim kuruluna tam yetki verilmesi.
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
14- Federasyon Aidatları Dernek Tarafından Ödenir.
15-Federasyona 5 asil 5 yedek üye genel kurulca seçilir.

16-Dernek yönetim kurullarında görevli olanların Konfederasyon ,Federasyon ve Bölge toplantılarına katılımlarındaki (Yol, Konaklama ve Yiyecek ) harcamaları toplantıyı düzenleyen ilgililer tarafından karşılanmıyor ise belgelendirmek ( yazar kasa fişi, Fatura ve yolcu bileti)şartıyla dernek tarafından karşılanır.

17-Türkiye genelinde kurulan veya kurulacak olan derneklerin oluşturduğu Federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması
18-Yönetim,denetleme ve disiplin kurulunda görev yapacak üyelerin eczanede faal olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır

Madde 12- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

23 haziran 2019 tarihinden itibaren (2019 yılı dahil) seçilen Yönetim kurulu başkanı 2 (iki) dönemden fazla başkanlık yapamaz. Olağanüstü genel kurul ile göreve gelinmesi durumunda görev yapılan süre 1 (Bir) dönem olarak kabul edilir. Yönetim kurulu başkanının istifa etmesi , yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulunda yapılacak görev değişikliği ile göreve gelinmesi 1 (bir) dönem olarak kabul edilmez.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Yönetim Kurulunun belirlediği yönetim kurulu üyesi ;Karar Defteri Fotokopisi İle Tek Başına Bankadan Para Çekebilir. İnternet Bankacılığı ve banka kartı ile işlem yapabilir, bu işlemler için gerekli olan şifreleri almaya ve kullanmaya yetkilidir.

Birden Fazla Bankada Hesap Açma ve kapama, Banka Faizi, Devlet Tahvili, Bono Faizi Ve Benzeri Gelirleri Bankada Değerlendirir.
13 –Dernek başkanı görev ve yetkileri;
Dernek başkanı derneği temsil, gündemi belirleme, toplantıları idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını sayman ile birlikte imza, genel kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkine sahiptir,

14 – Başkan Yardımcısı görev ve yetkileri;

Başkan Yardımcısı Olup Başkanın Yokluğunda Başkanın Yapmakla Yükümlü Görevleri Başkanın Ayrılması Halinde İlk Genel Kurula Kadar Başkanlık Görevini Üstlenir.

15-Genel sekreterin görev ve yetkileri;

Derneğe ait yazışmaları yapar, karar defteri, üye defterlerini tanzim ve muhafaza eder, yönetim kararlarını kayıt altına alır. Başkanın verdiği yetkiyle dernek adına haberleşmeleri imzalar.

16- Sayman görev ve yetkileri;
Derneğe ait gelir gider defterine muntazam tutulmasına sağlar,
Kasada bulundurulacak nakit para, dernekler yönetmeliğinin 47.maddesine göre değerlendirilir.

Madde 13-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 14- Disiplin Kurulu
Üç Senede Bir Genel Kurulca Seçilecek Üç Asil, Üç Yedek Üyeden Teşekkül Eder.
Disiplin Kuruluna Gelen Evrakları İnceler Ve Karara Bağlar.
Üyeler, Dernek Düzenine Uymak Ve Derneğe Sadakat Göstermekle Yükümlüdürler. Her Üye Derneğin Amacına Uygun Davranmak, Özellikle Amacın Gerçekleşmesini Güçleştirici Ve Engelleyici Davranışlardan Kaçınmakla Yükümlüdür. Bu Durumu Sürdürenler Önce Uyarılır, Üye Aynı Durumu Sürdürmeye Devam Ederse Üyeliği Fesih Edilir Hiçbir Şekilde Genel Kurulda Görüşülmez.

Madde 15Derneğin Gelir Kaynakları
—Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

1-Üyelerden giriş ödentisi ve aidat olarak ödenecek miktarları belirlemeye artırmaya ve eksiltmeye Yönetim kurulu yetkilidir.
2-Dernek aidatları, her yılın 30 Haziran ’a kadar ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikleri iptal edilir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
8- Vasiyet Yolu İle Yapılan Bağışlar.

Madde 16Derneğin Defter Tutma Esas, Usulleri ve Tutulacak Defterler, işletme hesabı esasına göre
Defter tutma esasları; gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
7-Bilanço esasında tutulacak defterlerin tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Madde 17- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul Edilir.
1)Dernek Giderleri ( Dernek Doğrultusunda Yapılacak Olan Harcamalar )
2) Dernek Toplantılarında Yönetim Kurulu Ve Üyelerin Yiyecek, Ulaşım Gerektiğinde Uçak, Özel Araç İle Gidilirse Yakıt ve otel giderleri (belgelendirmek şartıyla) dernek tarafından karşılanır
3)Emekli Olan Üyelerimize Ve Derneğimize Katkıda Bulunanlara Plaket Verebilir. Bedeli Dernek Tarafından Ödenir.
4)Verilecek Burs Giderleri
5) Doğal Afetlerde Yapılan Bağışlar
6)Dernek Gerektiğinde Borçlanmaya Gidebilir, Borçlanma Şekli Vadeli Aylık Ödemelere Bölünebilir. Bu Konuda Yönetim Kurulu Yetkilidir.
7) Üyelerin Haklarının Korunabilmesi İçin Mahkeme Ve Avukat Giderleri
8) Üye Eğitim Giderleri ve eğitimin daha kaliteli olabilmesi için teşvik
ödülü giderleri, bağış giderleri
9) İlçelerden İl Merkezinde Eğitimlere Katılacaklara Gerektiğinde Geliş Ve Gidiş Servis Aracı Tutabilir Ücretinin Tamamını Veya Bir Kısmını İmkânlar Elverdiği Takdirde Öder Ancak Üye Aidatı Borcu Olanlar ve üye olmayanlar yararlanamaz.
10) Dernek’te görevlendirilen kişilerin yol ve yemek giderleri dernek tarafından ödenir.
11) Dernek’te çalışanın maaş ,sigorta, sgk destekleme primi ve diğer giderler.
12) Dernek üye veya onursal üyelerin kendi adlarına alacakları ev için
Hediye giderleri
13) Tema ,Doçev vb. erozyonla mücadele için fidan dikimi ,bağışı veya çelenk bağışı giderleri
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 18- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 19-Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’de belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20-Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21-Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 22-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 23- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Denizli Eczane Teknisyenleri Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları MEHMETÇİK VAKFI’NA devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği
Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 24 (Yirmi dört) maddeden ibarettir.

Başkan                   :  Hüseyin SANDIKLI

Başkan Yardımcısı : Kadir AKBIYIK

Genel Sekreter        : Ramazan SARISOY

Muhasip (Sayman) : Gökhan POYRAZ

Üye (Yön.K.Üye)  : Murat ARASLI

Üye (Yön.K.Üye)  : Seyyare BAYAR

Üye (Yön.K.Üye) : Ümmühan BARTIN